Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej i rozrywkowej


Imprezy rozrywkowe lub artystyczne organizowane w ramach działalności kulturalnej, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

 

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

 

1. Imię i nazwisko bądź nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczna lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji.

2. Zgodę właściciela lub zarządcy obiektu, w którym planowana jest impreza.

3. Rodzaj i charakter imprezy.

4. Miejsce, datę, godzinę rozpoczęcie, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników.

5. Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

 

Organ gminy może wydać decyzje o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Zawiadomienie o zorganizowaniu imprezy artystycznej, rozrywkowej (do pobrania poniżej) sporządzane jest
w dwóch egzemplarzach:

 

  • egzemplarz nr 1 – organizator
  • egzemplarz nr 2 – Urząd Gminy Iwanowice

 

Zawiadomienie powinno być podpisane przez organizatora oraz posiadać pieczęć i zgodę instytucji udostępniającej lokal na zorganizowanie imprezy.

 

Po złożeniu zawiadomienia w Urzędzie Gminy Urząd informuje o imprezie Komisariat Policji
w Skale.

 

OPŁATY: brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA: URZĄD GMINY W IWANOWICACH ( dziennik podawczy).

 

TERMIN SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA :

 

Zawiadomienie o zorganizowaniu imprezy powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI:

 

1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

2. W przypadku uznania, że planowana impreza artystyczna lub rozrywkowa zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub niespełnione zostały wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Wójt Gminy Iwanowice wydaję decyzje o zakazie jej odbycia. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ja organizuje w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Gminy Iwanowice

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Iwanowice Włościańskie 99

32-095 Iwanowice

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. Z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

1.  Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej zawiadamia organ gminy o zamiarze jej przeprowadzenia, jeśli impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2139 z poźn. zm.)

2. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.

3. Organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu ww. wymagań.

4. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż 2 razy w roku, przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

5. Zawiadomienie organu o planowanej imprezie nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą terenu, na którym ma odbyć się impreza.

 Załączniki


Załączniki
Nazwa Rozmiar Format
  Zawiadomienie-o-organizowaniu-dzialalnosci-kulturalnej.odt 0.01 MB odt  POBIERZ plik: Zawiadomienie-o-organizowaniu-dzialalnosci-kulturalnej.odt, Format: odt, Rozmiar: 0.01 MegaBajtów
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki