Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych


Dowóz dzieci, uczniów i młodzieży niepełnosprawnych  do szkół i placówek

Podstawa prawna:

Art.  32 ust 6 i 7, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Komu przysługuje:

- niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

- Uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej,

- Uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazja, z niepoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.

- Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25. rok życia,

- Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością intelektualną, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia.

- Dzieciom  z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową trzyletnim  oraz czteroletnim do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy Iwanowice.

Zwrot kosztów:

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Koszt = (a-b)*c*(d/100)

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub pracy, i z powrotem;

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego przejazdu według danych producenta pojazdu.

 

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o dowóz/zwrot kosztów niepełnosprawnego dziecka do szkoły

Kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

Załatwienie sprawy:

- Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Iwanowice lub na stronie internetowej gminy www.iwanowice.malopolska.pl w zakładce „Załatw sprawę” – Referat Finansowo-Księgowy lub bezpośrednio w link: http://iwanowice.pl/zalatw-sprawe/503/zwrot-kosztow-dowozu-uczniow-niepelnosprawnych

- Rodzic/opiekun/opiekun prawny składa wniosek dla wybranego sposobu finansowania transportu dziecka wraz załącznikami na dziennik podawczy Urzędu Gminy Iwanowice, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@iwanowice.pl lub platformy E-PUAP w każdym przypadku opatrzony podpisem wnioskodawcy,

- Rozpatrywanie wniosku zgodnie z art. 32 ust. 6 i 7, art. 39 ust. 4, art. 39 a ustawy Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r.,

- Powiadomienie wnioskodawcy o jego pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu oraz o obowiązku uzupełnienia dokumentacji,

- Podpisanie umowy z rodzicem lub opiekunem na zwrot kosztów transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki lub przekazanie do podmiotu wykonującego transport uczniów informacji z danymi ucznia, któremu został przyznany bezpłatny transport do szkoły/placówki.

- Wszelkie informacje zostaną udzielone pod nr tel. (12) 388-40-03 wew.13 lub
w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice (I piętro, pok. 7).

 Załączniki


Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki