Budżet


Dokumenty związane z budżetem Gminy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy W iwanowicach oraz w załącznikach poniżej.

Budżet samorządowy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządowej. Ma formę aktu normatywnego, tj. uchwały, uchwalanej przez organ władzy samorządowej na okres roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy.

Uchwała budżetowa składa się z:

 1. budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 2. załączników.

Uchwała budżetowa określa:

 1. łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
 2. łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
 3. kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 4. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 5. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 6. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych samorządowych papierów wartościowych;
 7. kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 8. szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych od ustawy o finansach publicznych ustaw;
 9. uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
 10. inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

 Załączniki


Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki