Zarządzenie Nr O.62.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wyboru wniosków i udzieleniu dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzi


OSO.524.4.5.2021

Zarządzenie Nr O.62.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru wniosków i udzieleniu dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – Planeta Marzeń w 2021 roku

Na podstawie art. 26 ust.1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r., poz.713),  art. 15 ust. 2j, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z zarządzeniem nr O.50.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – Planeta Marzeń w 2021 roku

Wójt Gminy Iwanowice ogłasza, co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Iwanowice udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2021 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

  • Stowarzyszenia ,,Życzliwa Dłoń’’ -dotacja w wysokości 20.000,00 zł na projekt pod nazwą ,,Mały wielki człowiek poznaje mały wielki świat’’

§ 2.

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Beneficjentem dotacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki