Zarządzenie Nr O.59.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice z zakresu działalności na rzecz dzieci i mł


OSO.524.4.3.2021

 

ZARZĄDZENIE NR O.59.2021

Wójta Gminy Iwanowice

z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice z zakresu  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – Planeta Marzeń w 2021 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r . poz. 713), w związku z art. 15. ust. 2a -2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz Uchwały nr XXVI/262/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do zaopiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2021 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w następującym składzie:

·      Renata Cieślik - Przewodniczący Komisji

·      Paulina Czekaj - członek Komisji

·      Dorota Bartuś – członek Komisji

§ 2.

Wprowadzam Regulamin Pracy Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji konkursowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr O.59.2021

Wójta Gminy Iwanowice z dnia 6 lipca 2021 r.

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

do zaopiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs realizacji zadania publicznego Gminy Iwanowice z zakresu  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – Planeta Marzeń w 2021 roku

§ 1.

Podstawą pracy Komisji jest Uchwała nr XXVI/262/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r. oraz niniejszy Regulamin.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1. Dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o dotację w ramach konkursu dotyczącego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Przedstawienie Wójtowi propozycji wyboru podmiotów oraz kwot dotacji dla tych podmiotów.

3. Sporządzenie protokołu końcowego z prac Komisji.

§ 3.

1. Komisja pracuje w składzie powołanym przez Wójta Gminy w drodze Zarządzenia.

2. Prace Komisji Konkursowej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący Komisji.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności i pokrewieństwie zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Komisja dokonuje oceny na podstawie Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 18 czerwca 2021 r.

§ 4.

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera ustalenia Komisji. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§ 5.

Przewodniczący Komisji przedkłada Wójtowi Gminy protokół z posiedzenia Komisji z propozycjami przyznania dotacji podmiotom bądź odmowy jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

§ 6.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji w wysokości zaproponowanej przez Komisje podejmuje Wójt Gminy w drodze pisemnej adnotacji na przedłożonym przez Komisje protokole i w formie Zarządzenia.

§ 7.

Dodatkowe informacje – termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

§ 8.

Wykaz podmiotów, którym udzielono oraz nie udzielono dotacji, podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,  na stronie internetowej Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

  Załącznik do regulaminu  

 

O ś w i a d c z e n i e

  

Ja niżej podpisany/a , niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2021  z zakresu  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – Planeta Marzeń w 2021 roku.

 

Jednocześnie oświadczam, że:

·      nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się o przyznanie dotacji,

·      od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/ łam w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej,

·      nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

 

Ponadto deklaruję, iż:

1.  będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

2.  zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

 

 

 

 Imię i Nazwisko:                                                                            Data i podpis:

                                              

...........................................                                              …………………………………….                                                                                                                                             

 

 

ZARZĄDZENIE

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki