Zarządzenie nr O.47.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. małe granty.


OSO.525.3.3.2021

OSO.525.4.3.2021

OSO.525.5.3.2021

ZARZĄDZENIE NR O.47.2021

WÓJTA GMINY IWANOWICE

z dnia 8 czerwca 2021 roku

 

w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. małe granty.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 t.j.) w zw. z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057), zgodnie pkt  9 załącznika do Zarządzenia nr O.47.2019 Wójta Gminy Iwanowice
z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia procedury postepowania w sprawie zlecania  realizacji  zadania publicznego na podstawie  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wójt Gminy Iwanowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie ofert realizacji zadań publicznych złożonych przez :

 

  • Poskwitowskie Stowarzyszenie ,,Nasze Błonia’’, z siedzibą: Poskwitów 6, 32-095 Iwanowice – tytuł zadania publicznego: ,,Jednodniowy wyjazd do Zakopanego-Szaflar-Ludźmierza’’, wnioskowana kwota dotacji – 3000,00 zł słownie: (trzy tysiące złotych)
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych, z siedzibą: Widoma 51, 32-095 Iwanowice– tytuł zadania publicznego: ,,Dwudniowy wyjazd do Wrocławia’’, wnioskowana kwota dotacji - 7000,00 zł słownie: (siedem tysięcy złotych)
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły, z siedzibą: ul. Krótka 8, 32-095 Iwanowice Dworskie - tytuł zadania publicznego: ,,Aktywny Senior – Zdrowy Senior’’, wnioskowana kwota dotacji – 4 000,00 zł słownie: (cztery tysiące złotych)

uznając celowość realizacji zadań i stwierdzając, że nie zgłoszono żadnych uwag do ofert, postanawia się zawrzeć umowę o powierzenie/wsparcie realizacji w/w zadań publicznych poprzez udzielenie na ich wykonanie dotacji w wnioskowanych kwotach.

 

§ 2

Szczegółowe warunki rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki