ZAPYTANIE CENOWE - Remont drogi w miejscowości Iwanowice Dworskie, dz. 424 o powierzchni 861m2


                                                                       

 ZAPYTANIE CENOWE

 

  Przedmiot zapytania dotyczy:

Remont drogi w miejscowości Iwanowice Dworskie, dz. 424 o powierzchni 861m2

Zamawiający:

Gmina Iwanowice, 32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, tel.(12) 388-40-03 /fax(12) 388-40-30, www.iwanowice.pl, sekretariat@iwanowice.pl,

             Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej na działce 424 w miejscowości Iwanowice Dworskie , o powierzchni 861m2 na odcinku od mostu na Dłubni do posesji numer 84 przy ul. Nad Dłubnią. Zakres robót obejmuje: Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię oraz pobocze, wykonanie podbudowy z kruszywa, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4cm, wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia oraz regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych.

W ofercie należy podać:

1.       Cenę ogólną ryczałtową brutto za wykonanie prac

2.       Liczbę miesięcy udzielonej gwarancji

Warunki udziału w postępowaniu:

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

1.       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

2.       posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dokumenty wymagane:  

1.       Formularz ofertowy na podstawie załącznika nr 1 do zapytania

2.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 1,

Kryteria wyboru ofert:

            Cena – 100 %

Informacje dodatkowe:

◦   W cenie oferty wykonawca winien uwzględnić całość kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym: materiały, robociznę

ñ  Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

ñ  Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót bez uwag.

ñ  Termin realizacji do 15.06.2021r.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć faxem na nr 12 388 40 03 lub emailem sekretariat@iwanowice.pl, do dnia 01 czerwca 2021 r. o godz. 10:00,

 

1.       Formularz ofertowy

2.       Przedmiar robót

            3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

 

Dokumenty do pobrania w wersji edytowalnej -> DOKUMENTY / OFERTA

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki