Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.


Wójt Gminy Iwanowice zarządzeniem nr O.35.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku ogłosił konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 i art. 15  ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 ) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),  Uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XXVI/266/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani w Gminie Iwanowice uchwalonego na rok 2021 oraz Zarządzenia nr O. 10.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia  1 lutego 2021  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Iwanowice na 2021 r.

Wójt Gminy Iwanowice zarządza,  co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Iwanowice na  rok 2021.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór formularza oferty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwanowice pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,1925120,zarzadzenie-nr-o352021-wojta-gminy-iwanowice-z-dnia-28-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-konku.html

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki