Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.


Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVI/265/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Uchwałą Nr XII/77/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, a także Zarządzeniem Wójta Gminy Iwanowice Nr O.32.2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021- 2030, Wójt Gminy Iwanowice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 14 kwietnia 2021r. do 19 maja 2021r. :

1. w formie pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza wniesienia uwag według wzoru opublikowanego w załączeniu wraz z projektem strategii
w następujący sposób:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
  2. pocztą na adres Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@iwanowice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Iwanowice /906q6gbxwt/skrytka

Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc,.rtf.

2. w formie spotkania publicznego – mając na względzie stan epidemii, spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania on-line w dniu 17 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag
i dyskusji z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa
z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres sekretariat@iwanowice.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 maja 2021 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres poczty elektronicznej link do spotkania on-line. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej. W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 30 zgłoszonych osób) może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne on-line  w dniu 18 maja 2021 r. o godzinie 10:00, o którym zainteresowane osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrotny wskazany w zgłoszeniu. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ze spotkania sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone uwagi. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Sprawozdanie zamieszcza się w terminie 21 dni od daty zakończenia konsultacji: na tablicach informacyjnych/ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice, na stronie internetowej gminy Iwanowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice.  Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 jest dostępny na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice.

 Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, a osobą odpowiedzialną jest Anna Tarko - Sekretarz Gminy, pok. nr 3, tel. 12 388 40 03 wew. 30, e-mail: atarko@iwanowice.pl.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Format  
Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021 -2030 4.1 MB pdf POBIERZ
Formularz zgłaszania uwag 0.25 MB pdf POBIERZ
Formularz zgłaszania uwag - wersja edytowalna 0.20 MB docx POBIERZ
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki