NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „Podinspektor” – Ekodoradca w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa


Wójt Gminy Iwanowice

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 „Podinspektor” – Ekodoradca w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  i Rolnictwa

– 1 etat

 

nazwa stanowiska urzędniczego w Urzędzie Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Data ogłoszenia   2021-04-08 
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   W toku

 

1.      Wymagania niezbędne:

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. DZ.U. 2019 poz. 1282), dla stanowisk urzędniczych, t. j.:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach samorządowych lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.

2.       Wymagania dodatkowe:

 • wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi: ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii;
 • znajomość: ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw oraz Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, ustawy o samorządzie gminnym;
 • biegła obsługa programów MS Office;
 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność;
 • pracowitość, zdyscyplinowanie, komunikatywność;
 • rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji i umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość przyswajania wiedzy, gotowość podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach mieszkańców gminy Iwanowice oraz budynkach użyteczności publicznej.

2)       Współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza.

3)       Aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

4)       Nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych.

5)       Pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.

6)       Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie.

7)       Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców
w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację.

8)       Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną).

9)       Prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła.

10)   Współpraca z władzami gminy stanowiąca wsparcie wójta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy.

11)   Współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, KGW, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc. w ramach realizowanych zadań.

12)   Monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach realizowanych zadań.

13)   Przygotowywanie projektów umów w zakresie realizowanych zadań.

14)   Rozliczanie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.

15)   Przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań w zakresie ochrony powietrza o charakterze zewnętrznym oraz dla instytucji zewnętrznych.

16)   Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.).

17)   Przeprowadzanie wizji lokalnych w gospodarstwach prywatnych oraz podmiotach gospodarczych w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska, zakazu spalania odpadów komunalnych w paleniskach oraz nakazów, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wprowadzonych na obszarze Województwa Małopolskiego.

18)   Realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu z budynków prywatnych na terenie gminy Iwanowice.

19)   Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o awariach oświetlenia ulicznego i zgłaszanie ich do jednostki TAURON odpowiedzialnej za naprawę.

20)   Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach.

4.     Warunki pracy na danym stanowisku:

-         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

-         wymiar czasu pracy: pełny etat;

-         wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-         miejsce pracy: budynek Urzędu Gminy Iwanowice: ul. Ojcowska 11, 32 - 095 Iwanowice Włościańskie – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo ;

-         rodzaj pracy: praca biurowa, z obsługą komputera, wymagająca dużego stopnia samodzielności, a także współdziałania z pracownikami;

-         praca w terenie, praca w zespole, wyjazdy służbowe;

-         możliwość uczestniczenia w szkoleniach;

-         w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282 z późniejszymi zmianami) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy wraz z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

 

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Iwanowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

6.      Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny,

b)      życiorys (curriculum vitae),

c)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) i kwalifikacje zawodowe,

d)      w przypadku posiadania stażu pracy kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

e)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

h)      oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

i)        oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celówrekrutacji (wg art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

j)        ewentualne kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

k)       kopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego, dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

l)        kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych).

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Dokumenty aplikacyjne wymagają własnoręcznego podpisu – brak własnoręcznego podpisu na dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

Kopie przedkładanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice na Dzienniku Podawczym (tj. złożone do skrzynki podawczej znajdującej się przed Urzędem) lub pocztą na adres Urzędu: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32 – 095 Iwanowice,  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor” – Ekodoradca w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP).

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 388 40 03 wew. 30

Przed nawiązaniem stosunku pracy osoba wskazana do zatrudnienia zobowiązana jest do dostarczenia do Urzędu Gminy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy kandydata. Koszty zaświadczeń ponosi przyszły pracodawca.

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w ogłoszeniu zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy opatrzyć je następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisy prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody powinien być złożony podpis.

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na stanowisko pracownika samorządowego (wg art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice pod adresem https://bip.iwanowice.pl lub na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu.

 

Informujemy, że:

 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
 • Po upływie wskazanego okresu dokumenty będą komisyjnie niszczone.

 

 

Wójt Gminy Iwanowice

Robert Lisowski

Załączniki:

Kwestionariusz

Oświadzczenia

Klauzula

 

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki