Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwanowice w dniu 25 maja 2016 r.


Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwanowice w dniu 25 maja 2016 r.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w

SESJI RADY GMINY IWANOWICE w dniu:

25 maja 2016 r. (środa) godz. 9.00

w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice.

 

 

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iwanowice na lata 2016-2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i uzupełnienia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iwanowice na dofinansowanie wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Poskwitów odc. 150 km 0+107,50-0+507,50” od Województwa Małopolskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/177/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na wyposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie pomocy finansowej na wyposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iwanowice na własność części nieruchomości położonej w Zalesiu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 122/16.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwanowice.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych i doraźnych Komisji Rady Gminy Iwanowice.

17. Odpowiedzi na interpelacje.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Iwanowice

http://bip.malopolska.pl/ugiwanowice/Article/get/id,1199650.html


 

Przewodniczący Rady

Mirosław Rosa

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki