SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCHPROJEKTU ROZWOJU STRATEGII ROZWOJU GMINY IWANOWICE NA LATA 2021-2030


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCHPROJEKTU ROZWOJU STRATEGII ROZWOJU GMINY IWANOWICE NA LATA 2021-2030

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCHPROJEKTU ROZWOJU STRATEGII ROZWOJU GMINY IWANOWICE NA LATA 2021-2030

 

 1. Podstawa prawna.
 2. Przedmiot konsultacji społecznych
 3. Podmiot konsultacji społecznych
 4. Cel konsultacji społecznych
 5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
 6. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych

 

 1. Podstawa prawna

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr XXVI/265/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Uchwały Nr XII/77/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, a także Zarządzenia Nr O.32.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

 

 1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

 

 1. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy  Iwanowice na lata 2021-2030 podlegał konsultacjom:

1) z mieszkańcami gminy Iwanowice,

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Iwanowice organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,

3) z sąsiednimi gminami – Michałowice, Zielonki, Kocmyrzów - Luborzyca, Skała, Słomniki (powiat krakowski), Gołcza (powiat miechowski), a także z ich związkami,

4) ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina",

5) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 1. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż dokumentu.

 

 1. Organizacja konsultacji

Zarządzenie Nr O.32.2021 Wójta Gminy Iwanowice w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 zostało wydane dnia 6 kwietnia 2021 r. Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w zarządzeniu, wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, była dostępna od dnia 14 kwietnia 2021 r.:

1) na tablicach informacyjnych/ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice,

2) na stronie internetowej gminy Iwanowice http://www.iwanowice.pl/,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice.

Konsultacje były prowadzone w terminie od 14 kwietnia 2021 r. do 19 maja 2021 r. Konsultacje realizowano w następujących formach:

 1. pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które zostały wymienione wyżej w podmiotach konsultacji społecznych w pkt. 3)-5);
 2. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie,

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@iwanowice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Iwanowice /906q6gbxwt/skrytka;

 1. spotkania publicznego – poprzez zaplanowanie dedykowanego spotkania konsultacyjnego on-line w dniu 17 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zgłaszały chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@iwanowice.pl w terminie do dnia 7 maja 2021 r.

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji był Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, a osobą odpowiedzialną jest Anna Tarko - Sekretarz Gminy, pok. nr 3 /obok sekretariatu/, tel. 12 388 40 03 wew. 30, e-mail: atarko@iwanowice.pl.

 

 1. Przebieg i podsumowanie społecznych

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030. W terminie do 19 maja 2021 r. wpłynęły:

 • 3 formularze z uwagami od mieszkańców,
 • 1 formularz z uwagami przekazany przez sołtysa,
 • pisemne uwagi przedstawione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • pozytywne opinie gmin: Skała, Gołcza i Zielonki.

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1. Dokonano również autopoprawek. Na zdalne spotkanie konsultacyjne nie wpłynęły zgłoszenia, dlatego spotkanie otwarto i ze względu na brak uczestników zakończono.

Jednocześnie trzeba przypomnieć, że gmina Iwanowice rozpoczęła prace nad Strategią Rozwoju na lata 2021-2030 jeszcze przed wejściem w życie przepisów określonych Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Prace realizowano w modelu partycypacyjno-eksperckim, a projekt dokumentu, który nie uwzględniał jeszcze nowych wytycznych merytorycznych i proceduralnych, był opracowywany w ramach spotkań warsztatowych w 2020 r. W tym okresie mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania potrzeb, problemów i oczekiwań oraz proponowania własnych rozwiązań, z której aktywnie korzystali. Dzięki temu zaangażowaniu powstały w szczególności: wnioski z diagnozy, analiza strategiczna SWOT oraz plan operacyjny (cele i działania).

 

Samorząd gminy Iwanowice na czele z Wójtem Gminy Iwanowice składa serdecznie podziękowania za Państwa zaangażowanie w proces opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

 

sprawozdanie

strategia z widocznymi zmianiami

strategia po konsultacjach

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki