Raport o stanie gminy za 2020 r.


Raport o stanie gminy za 2020 r.

Wójt Gminy Iwanowice ma obowiązek w terminie do 31 maja danego roku budżetowego przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok ubiegły. Raport ma charakter publiczny i jest prezentowany na sesji absolutoryjnej Rady Gminy, a w debacie nad nim mają prawo brać udział również Mieszkańcy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Iwanowice.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie Gminy Iwanowice za 2020 rok przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Iwanowice. Mieszkaniec, który chciałby wziąć udział w debacie i zabrać głos podczas sesji, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Iwanowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się na dziennik podawczy Urzędu Gminy Iwanowice najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. W czerwcu sesja Rady Gminy Iwanowice planowana jest na dzień 30 czerwca 2021 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

raport o stanie Gminy pdf -> pobierz

formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem -> pobierz

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki