Zarządzenie Nr O.97.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice – prowadzenie w 2022 r. placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży


OSO.524.10.1.2021

Zarządzenie Nr O.97.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Iwanowice – prowadzenie w 2022 r. placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w Gminie Iwanowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ) oraz art. 11 i art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późń.zm ), art. 176 ust. 3c ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 r. poz. 821) oraz Uchwały Nr XXXVIII/367/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.;

 

Wójt Gminy Iwanowice zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie w 2022 r. placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w Gminie Iwanowice, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

załącznik do ogłoszenia nr 1

załącznik do ogłoszenia nr 2

załącznik do ogłoszenia nr 3

załącznik do ogłoszenia nr 4

klauzufa informacyjna

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki