Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022


Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

 

    Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 został ogłoszony Zarządzeniem Nr O.91.2021 Wójta Gminy Iwanowice w dniu 3 listopada 2021 r.

    Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Iwanowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwanowicach.

    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. do godz. 1400, miały możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.  W wyniku przeprowadzonego naboru żadna organizacja nie wskazała kandydatów do składu komisji konkursowych.

    W związku z powyższym, działając na podstawie art. 15 ust. 2 da pkt. 1 ustawy, komisje konkursowe powoływane do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki