Ogłoszenie o III przetargu na najem lokalu użytkowego w Sieciechowicach


Ogłoszenie o III przetargu na najem lokalu użytkowego w Sieciechowicach

                                                                                              Iwanowice Włościańskie  dnia  10.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

Wójt Gminy Iwanowice ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Iwanowice zlokalizowanego w budynku usługowym przy ul. Rynek 2 w Sieciechowicach, o powierzchni 38,03 m2, na okres  10 lat.

Opis lokalu:

Lokal położony jest w Sieciechowicach przy ul. Rynek 2, w budynku usługowym, zlokalizowanym na zrewitalizowanym obszarze Rynku w Sieciechowicach. Lokal składa się z pomieszczenia usługowego (27,25m2), wiatrołapu (3,60 m2), zaplecza socjalnego (4,60 m2), pomieszczenia porządkowego (2,58 m2) o łącznej powierzchni 38,03 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gaz i co. Jest on przeznaczony do wynajmu na cele prowadzenia nieuciążliwej działalności handlowo-usługowej.

            Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr  XIII/127/2015  Rady Gminy Iwanowice, z dnia 30 grudnia 2015 r. przedmiotowy lokal położony jest w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Lokal wolny jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu do przetargu wynosi 700 zł brutto, a wadium 500,00 zł

Stawka czynszu ustalona w przetargu będzie corocznie zwiększana o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS.

Wylicytowany czynsz płatny jest z góry za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości wg stawki określonej przez Radę Gminy Iwanowice oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych za dostawę mediów i usuwanie odpadów.

Na najem przedmiotowego lokalu przeprowadzono:

- I ustny przetarg nieograniczony, który odbył się w dniu 27.09.2021 r. zakończony wynikiem negatywnym.

- II ustny przetarg nieograniczony, który odbył się w dniu 02.11.2021 r. zakończony wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się dnia 14.12.2021 r., o godz. 1000, w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice.

Wadium musi zostać wniesione do dnia 10.12.2021 r. w pieniądzu (przelewem na konto Urzędu Gminy Iwanowice: Bank Spółdzielczy w Słomnikach, Oddział Iwanowice nr 77 8614 0001 0020 0000 1720 0021, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w koncie do dnia 10.12.2021 r.).

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym przez wynajmującego w zawiadomieniu.

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Iwanowice (pokój 11), tel. 12 388 40 03 wew. 19.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki