OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IWANOWICE z dnia 23.09.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice


OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY IWANOWICE

z dnia 23.09.2021

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice,  przyjętego uchwałą nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku. 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2021.741 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice, procedowanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr  XXIX z dnia 24 lutego 2021 roku w/s przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Iwanowice.

 

Procedowana zmiana uzyskała zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pismem Nr RDOŚ Nr OO.410.6.11.2021.MZi z dnia 10.05.2021 r. oraz pismem PPIS w Krakowie Nr NZ-PZ-90830-7/21  ZL/2021/04/618 z dnia 30.06.2021 r.

 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice,

32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11,

w terminie od 30.09.2021r. Do 29.10.2021r. w godz. od 12.oo do 15.oo.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.10.2021 r. w Urzędzie Gminy Iwanowice, o godz. 1000. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

Uwagi do projektu zmiany planu można składać zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do Wójta Gminy Iwanowice, w terminie do dnia 12.11.2021 r.  Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 dministratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Iwanowice jest Wójt Gminy Iwanowice, z siedzibą: Urząd Gminy Iwanowice, z siedzibą: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: http://iwanowice.pl/aktualnosci/2187/nowe-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych-rodo

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki