Zarządzenie Nr O.32.2021 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030


Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVI/265/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, a także Uchwałą Nr XII/77/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Wójt Gminy Iwanowice zarządza, co następuje:

§ 1
Przedmiot i cel konsultacji oraz uzasadnienie
1.    Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.
2.    Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1.
3.    Konsultacje społeczne powinny dotyczyć spraw ważnych dla gminy i jej mieszkańców, a Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem samorządu gminnego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisującym podejście zintegrowane, określającym obszary, cele i kierunki działań polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat, w tym przy szerokiej partycypacji interesariuszy i partnerów. W systemie zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz lokalnych – we współpracy z innymi samorządami, administracją państwową oraz partnerami społecznymi i prywatnymi. Dokument pełni nadrzędną rolę nad branżowymi planami rozwoju gminy. Koordynuje różne terytorialnie, sektorowo i technicznie plany oraz dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym. Jest jednocześnie ważnym instrumentem koordynującym oraz wspierającym pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy zewnętrznych na rozwój. Jednocześnie przeprowadzenie konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 wynika z obowiązku ustawowego.


§ 2
Zasięg oraz grupa respondentów objętych konsultacjami
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 podlega konsultacjom:
1)    z mieszkańcami gminy Iwanowice,
2)    z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Iwanowice organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3)    z sąsiednimi gminami – Michałowice, Zielonki, Kocmyrzów - Luborzyca, Skała, Słomniki (powiat krakowski), Gołcza (powiat miechowski), a także z ich związkami,
4)    ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina",
5)    z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

§ 3
Sposób ogłoszenia informacji i udostępniania dokumentacji
1.    Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym zarządzeniu, wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, będzie dostępna od dnia 14 kwietnia 2021 r.:
1)    na tablicach informacyjnych/ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice,
2)    na stronie internetowej gminy Iwanowice http://www.iwanowice.pl/, 
3)    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice.
2.    Przed rozpoczęciem i w czasie trwania konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna w wykorzystaniem środków określonych w ust. 1 pkt. 1-3 oraz ewentualnie mediów lokalnych. 

§ 4
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji / zgłaszania uwag
1.    Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 14 kwietnia 2021 r. do 19 maja 2021 r.
2.    Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

§ 5
Formy przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1)    pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 2, pkt 3-5;
2)    pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w następujący sposób:
a)    w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
b)    pocztą na adres Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie (decyduje data wpływu do Urzędu),
c)    za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@iwanowice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Iwanowice /906q6gbxwt/skrytka
d)     - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
3)    spotkania publicznego – mając na względzie stan epidemii, spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania on-line w dniu 17 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres sekretariat@iwanowice.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 maja 2021 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres poczty elektronicznej link do spotkania on-line. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej. W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 30 zgłoszonych osób) może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne on-line 
w dniu 18 maja 2021 r. o godzinie 10:00, o którym zainteresowane osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrotny wskazany w zgłoszeniu. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy radni, jednak dotyczy ich taka sama procedura zgłoszeniowa jak pozostałych mieszkańców. Ze spotkania sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone uwagi. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.

§ 6
Komórka organizacyjna i podmiot odpowiedzialny za konsultacje
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, a osobą odpowiedzialną jest Anna Tarko - Sekretarz Gminy, pok. nr 3 /obok sekretariatu/, tel. 12 388 40 03 wew. 30, e-mail: atarko@iwanowice.pl.


§7
Postanowienia końcowe
1.    Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
2.    Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej informacje o:
1)    przedmiocie i celu konsultacji,
2)    terminie realizacji konsultacji, 
3)    mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje, w tym o liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach,
4)    przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
5)    wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji (ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem).
3.    Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w terminie 21 dni od daty zakończenia konsultacji:
1)    na tablicach informacyjnych/ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice,
2)    na stronie internetowej gminy Iwanowice http://www.iwanowice.pl/, 
3)    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice.
4.    Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki