Informacje ogólne


Organizacja, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Iwanowicach

Organizacja, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Iwanowicach

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, wpływających do Urzędu Gminy w Iwanowicach odbywa się według przepisów:

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • listownie na adres:
    Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
  • osobiście:  na Dzienniku Podawczym w Urzędzie

- poniedziałek od godz.8.00 do 17.00

- wtorek -  czwartek od godz. 8.00 do 16.00

- piątek od godz. 8.00 do 15.00

Skargę lub wniosek należy uzupełnić o: imię, nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e- mail).   Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy w Iwanowicach ewidencjonuje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, przygotowanie propozycji ich załatwienia oraz zapewnienie terminowego udzielania odpowiedzi należy do zadań wspólnych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Przedmiotem skargi - zgodnie z art. 227 Kpa - może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku - zgodnie z art. 241 Kpa - mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

Wójt Gminy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania oraz po godzinach pracy w poniedziałki, w godzinach od.17.00 do 17.15.

Ze względów organizacyjnych, termin spotkania należy uzgodnić z Sekretariatem Wójta:

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki